Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Lubyczy Królewskiej

W Lubyczy Królewskiej funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący opiekę długoterminową nad pacjentami.

Zakład jest niepubliczną instytucją posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielającą całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Do zakładu może zostać przyjęty pacjent, który w skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Akty prawne regulujące zakres świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy, sposób i tryb kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wymaganą dokumentację, sposób ustalania odpłatności oraz zasady udzielania stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej(Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych.

Zakład zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta, za które pobiera opłaty na podstawie przepisów art. 34 a ust. 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w wysokości 70 % dochodu.

Scroll to Top