Rehabilitacja wczesna neurologiczna

Wczesna rehabilitacja neurologiczna stanowi dużą gwarancję poprawy sprawności funkcjonalnej Pacjenta. W naszym programie postepowania rehabilitacyjnego proponujemy szeroki repertuar koncepcji, które dają możliwości odzyskania sprawności. Celem rehabilitacji jest nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.

Do podstawowych wskazań zastosowania wczesnej rehabilitacji neurologicznej należy:

• stan po operacji guza mózgu,
• choroba Parkinsona,
• stwardnienie rozsiane,
• stan po udarze mózgu,
• stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
• zespół Downa,
• polineuropatie,
• porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
• mózgowe porażenie dziecięce,
• niepełnosprawności sprzężone,
• zespół Brown-Sequarda,
• rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Podstawą do rozpoczęcia wczesnej rehabilitacji neurologicznej jest:

• przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
Pacjent powinien posiadać:
• dokumenty opisujące sprawność za pomocą wystandaryzowanych skal i narzędzi;
• wynik rezonansu magnetycznego oraz ewentualnych innych pomocnych metod obrazowania;
• pozostałą dokumentacje medyczną opisującą choroby współistniejące (jeśli istnieją).

Czas trwania rehabilitacji:

• do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
• do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń:

• usprawnianie przez 6 dni w tygodniu;
• terapia logopedyczna;
• terapia psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę.

SKIEROWANIE na wczesną rehabilitację neurologiczną powinno zostać wystawione przez lekarzy oddziałów:

• Neurologicznych
• Neurochirurgicznych
• Ortopedii i Traumatologii
• Anestezjologii i Intensywnej terapii
• Wewnętrznych
• Pediatrycznego i Chorób zakaźnych
• Chirurgii

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta!

Scroll to Top