Wczesna rehabilitacja neurologiczna stanowi dużą gwarancję poprawy sprawności funkcjonalnej Pacjenta. W naszym programie postepowania rehabilitacyjnego proponujemy szeroki repertuar koncepcji, które dają możliwości odzyskania sprawności. Celem rehabilitacji jest nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.

Do podstawowych wskazań zastosowania wczesnej rehabilitacji neurologicznej należy:

 • stan po operacji guza mózgu,
 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stan po udarze mózgu,
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
 • zespół Downa,
 • polineuropatie,
 • porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • zespół Brown-Sequarda,
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Podstawą do rozpoczęcia wczesnej rehabilitacji neurologicznej jest :

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

Pacjent powinien posiadać:

 • dokumenty opisujące sprawność za pomocą wystandaryzowanych skal i narzędzi;
 • wynik rezonansu magnetycznego oraz ewentualnych innych pomocnych metod obrazowania;
 • pozostałą dokumentacje medyczną opisującą choroby współistniejące (jeśli istnieją).

Czas trwania rehabilitacji:

 • do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń:

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę.

SKIEROWANIE na wczesną rehabilitację neurologiczną powinno zostać wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • Neurologicznych
 • Neurochirurgicznych
 • Ortopedii i Traumatologii
 • Anestezjologii i Intensywnej terapii
 • Wewnętrznych
 • Pediatrycznego i Chorób zakaźnych
 • Chirurgii

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta!